Netzwerk

Berlin / Suhrkamp (2014) [Contribution to a book]

DiskursNetz : Wörterbuch der interdisziplinären Diskursforschung / hrsg. von Daniel Wrana; Alexander Ziem; Martin Reisigl; Martin Nonhoff; Johannes Angermuller
Page(s): 277-278

Authors

Selected Authors

Wrana, Daniel
Ziem, Alexander
Reisigl, Martin
Nonhoff, Martin
Angermüller, Johannes

Other Authors

Häußling, Roger

Identifier

  • REPORT NUMBER: RWTH-2015-02579