Wer Datengesellschaft sagt, muss auch Cloud-Computing sagen. Die Cloud als zentrale Infrastruktur der datafizierten Gesellschaft

Bielefeld / transcript Verlag (2018) [Contribution to a book]

Datengesellschaft / Houben, Daniel (Editor) ; Bielefeld : transcript Verlag, , ; ISBN: ; doi:10.14361/9783839439579
Page(s): 155-178

Authors

Authors

Eggert, Michael
Kerpen, Daniel

Identifier